• Bureau voor Limburg en Brabant
  • Gratis rechtshulp
  • Wij helpen u snel en goed
  • 100% onafhankelijk
  • Vraag nu advies aan

Berekening letselschade vergoeding

Indien u letsel heeft opgelopen brengt dit vrijwel altijd schade met zich mee. Onderstaand treft u een aantal kostenposten aan waarmee in ieder geval rekening wordt gehouden bij de berekening van letselschade.

Teunissen Letselschade helpt u graag met de berekening van úw letselschade en om alle kosten te verhalen op de aansprakelijke partij en/of diens verzekeraar. Wij staan alleen aan de kant van de slachtoffers waardoor de onafhankelijkheid gegarandeerd wordt.

Doe de letselschadetest »

Daggeldvergoeding

Voor elke dag dat u ten gevolge van uw letsel in het ziekenhuis of een revalidatiekliniek heeft moeten verblijven heeft u recht op een standaard daggeldvergoeding.

Medische kosten

Indien u zelf (een deel van) de medische kosten heeft betaald, omdat u letsel heeft door toedoen van iemand anders, zoals het eigen risico van de zorgverzekeraar of fysiotherapeutische behandelingen, dienen deze medische kosten aan u te worden vergoed.

Verlies aan verdienvermogen

Als u door uw letsel (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt, kan uw inkomen soms snel dalen. U lijdt dan direct en voelbaar inkomensschade. Binnen de letselschade branche noemen we deze vorm van letselschade: schade ten gevolge van het verlies aan verdienvermogen of verlies aan arbeidsvermogen. De schade ten gevolge van het verlies aan verdienvermogen dient door de aansprakelijke partij te worden betaald. Dit geldt ook voor het mislopen van zwarte inkomsten, inkomsten waarvoor geen belasting werd afgedragen.

Verlies aan zelfwerkzaamheid

Het arbeidsvermogen dat wordt benut in de privé sfeer voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning en die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht, wordt zelfwerkzaamheid genoemd. De mogelijkheid bestaat dat u ten gevolge van uw letsel (tijdelijk) niet in staat bent om deze werkzaamheden te verrichten, zodat er schade ontstaat, die aan u vergoed moet worden.

Huishoudelijke hulp

De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen doen, verzorging van kinderen, et cetera. Met uitzondering van de zelfredzaamheid, zoals hieronder omschreven. Ook de huishoudelijke ondersteuning door derden is een opvorderbare kostenpost.

Zelfredzaamheid

Hieronder wordt verstaan de persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Indien u ten gevolge van uw letsel niet in staat bent om de verzorging en levensverrichtingen zelf te doen, maar daarbij hulpbehoevend bent, staat daar een vergoeding tegenover.

Economische kwetsbaarheid

Van verhoogde economische kwetsbaarheid is sprake indien in de toekomst door een economisch feit (zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement) een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan normaal door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden. Met een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid wordt deze langere periode van (gedeeltelijke) werkloosheid financieel gecompenseerd.

Studievertraging

Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn, ten gevolge van een (door een ongeval) onderbroken opleiding. Voor deze studievertraging is een derde aansprakelijk te houden.

Smartengeld

Wanneer u als gevolg van een ongeluk lichamelijk letsel heeft opgelopen, dan heeft u volgens de wet altijd recht op een zogeheten ‘vergoeding van immateriële schade’ ook wel bekend als smartengeld. In Nederland heeft u alleen recht op smartengeld als het letsel aan u persoonlijk is toegebracht.

Overige kosten

Dat zijn alle kosten die hierboven nog niet genoemd zijn, maar die hun oorzaak wel vinden in uw letsel ( denk bijvoorbeeld aan kosten zonder nut en telefoon-, porto- en kopieerkosten, extra naschoolse kinderopvang, aanschaf hulpmiddelen). Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Laat u gedegen adviseren door Teunissen letselschade, u hebt vaak meer kostenposten en schade dan u denkt!

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?