• Bureau voor Limburg en Brabant
  • Gratis rechtshulp
  • Wij helpen u snel en goed
  • 100% onafhankelijk
  • Vraag nu advies aan

Deze privacy policy is opgesteld om te voldoen aan de AVG en de mate van privacy van de bezoekers van deze website te verklaren.

Privacy verklaring (AVG)

Teunissen Letselschade, een dienstverlenend kantoor gespecialiseerd in letselschade, behandelt en beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Teunissen Letselschade, gevestigd aan Gouverneurlaan 5 6002 EC WEERT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten (en bezoekers van de website) is van essentieel belang. Wij voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hiertoe is een privacy-beleid ontwikkeld. Daarin leest u hoe uw privacy gewaarborgd wordt. Verder leest u welke persoonsgegevens worden verzameld.

Uw privacy wordt op deze wijze gerespecteerd conform de AVG.

Privacy beleid (AVG)

Teunissen Letselschade gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons hebt gedeeld (het afhandelen van uw letselschadedossier). Teunissen Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken en delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. Dit gebeurt met uw toestemming zoals door middel van een daartoe bestemde medische machtiging. In alle andere gevallen vragen wij daarvoor uw toestemming.

Uw fysieke persoonsgegevens worden bewaard in afgesloten dossierkasten en afgesloten ruimten. Uw gegevens kunnen niet door derden worden ingezien.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen in onze opdracht, beschikken wij over een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, overeenkomstig artikel 28 van de Europese Verordering Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 ("AVG").Teunissen Letselschade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Teunissen Letselschade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met de functionaris gegevensbescherming (FG) J. Luijs (j.luijs@teunissenletselschade.nl)

Opgeslagen worden uw normale persoonsgegevens (o.a. uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en dossierkenmerken) en uw bijzondere persoonsgegevens (IP-adres, banknummer, de medische gegevens in uw dossier en de ontvangen medische adviezen). Hierover wordt ook een verwerkingsregister bijgehouden, inhoudende welke persoonsgegevens worden bijgehouden met welk doel.

Statistieken
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Het gaat hierbij om bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere statistische analyses, voor marketing, onderzoeks-, of andere doeleinden. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en worden op geen enkele manier openbaar gemaakt, verhuurd of verkocht.

Er worden niet meer persoonsgegevens van u verwerkt dan nodig om u van dienst te zijn. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Wettelijk moeten uw gegevens 15 jaar bewaard worden. Daarna zullen zij worden vernietigd op een conform de AVG verantwoorde wijze.

Contactformulier
Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Website
De inhoud van de site wordt periodiek aangevuld en/of gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Links
Deze site bevat links naar andere websites. Teunissen Letselschade is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Teunissen Letselschade niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Teunissen Letselschade gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Teunissen Letselschade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw Rechten
U mag natuurlijk altijd aan ons vragen (met redelijke tussenpozen) wat we van u weten. Zo hebt u recht op inzage, recht op correctie en verwijdering en het recht op intrekking van verleende toestemming. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen via ons e-mailadres info@teunissenletselschade.nl of telefoonnummer 0495-633600. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten?
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Eventuele datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze privacy policy kan op elk moment gewijzigd worden. U vindt de meest up-to-date versie van de privacy policy altijd op de website www.teunissenletselschade.nl

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?