• Bureau voor Limburg en Brabant
  • Gratis rechtshulp
  • Wij helpen u snel en goed
  • 100% onafhankelijk
  • Vraag nu advies aan

Algemene voorwaarden Teunissen Letselschade

1. Begripsbepalingen:

1.1. Teunissen Letselschade: Teunissen Letselschade, is een samenwerkingsverband in de vorm van een maatschap tussen mevrouw mr. J.J.F.G. Louisse-Teunissen en de heer J.E.M.W. Luijs die zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk van met name personenschaderecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Teunissen Letselschade staat  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Roermond onder KvK nummer 54321948.
1.2. Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt iedere natuurlijke- of rechtspersoon verstaan, met wie Teunissen Letselschade een opdrachtovereenkomst heeft gesloten tot het verrichten van 1 of meerdere handelingen /diensten of met wie Teunissen Letselschade op welke wijze ook in onderhandeling is of is geweest over het verstrekken van een opdracht.

2. Toepasselijkheid:

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Teunissen Letselschade verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn gekomen.
2.2. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de maatschap Teunissen Letselschade, maar ten behoeve van alle andere personen die bij, voor of namens Teunissen Letselschade werkzaam zijn.
2.3. Niet alleen Teunissen Letselschade, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor vroegere werknemers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, wanneer zij aansprakelijk worden gehouden.
2.4. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, derhalve niet op eerdere of latere opdrachten.
2.5. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Teunissen Letselschade op de opdracht van toepassing zijn verklaard.
2.6. Eventueel in afwijking van artikel 7:404 BW, staat het Teunissen Letselschade vrij om de uitvoering van haar werkzaamheden uit te besteden aan derden. Een en ander niet tegenstaande de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.
2.7. Indien Teunissen Letselschade niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit uitdrukkelijk niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Teunissen Letselschade in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Overeenkomst van opdracht:

3.1. Een opdracht komt tot stand met Teunissen Letselschade als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is, dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW wordt uitgesloten.
3.2. De opdracht eindigt door volbrenging. 
3.3. Alle door Teunissen Letselschade te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd voor rekening van opdrachtgever, tenzij hierna anders is bepaald dan wel uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.4. Teunissen Letselschade neemt bij de uitvoering van haar opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.                        
3.5. De opdrachtgever vrijwaart Teunissen Letselschade tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.                 
3.6. Indien opdrachtgever de door hem aan Teunissen Letselschade verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Teunissen Letselschade alle met het oog op de uitvoering van haar verstrekte opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, de reeds gemaakte (buitengerechtelijke) kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, te vergoeden.

4. Honorarium en verschotten:

4.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Teunissen Letselschade omvatten het eigenlijke honorarium en de zogenaamde verschotten.
4.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.                                                     
4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Teunissen Letselschade bevoegd, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen. Teunissen Letselschade is niet gehouden om de opdrachtgever van een voorgenomen tariefswijziging mededeling te doen.       
4.4. Indien gewenst staat het Teunissen Letselschade vrij om zich, na overleg met opdrachtgever, bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten, zijnde verschotten, zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4.5. Teunissen Letselschade berekent naast het honorarium en de verschotten, kantoorkosten, die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.

5. Betaling

5.1. Behoudens voorzover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens partijen anders zijn overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 21 dagen.
5.2. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is Teunissen Letselschade gerechtigd om over het declaratiebedrag de wettelijke (handels)rente  in rekening te brengen.  
5.3. Indien ook na de aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het declaratiebedrag.
5.4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Teunissen Letselschade, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van die opdrachtgever opschorten. Teunissen Letselschade is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
5.5. Teunissen Letselschade beschikt over een Stichting Beheer Derdengelden ten behoeve van betalingen van schadevergoedingen aan opdrachtgevers. Ontvangen gelden worden zo spoedig mogelijk doorbetaald aan de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever kan worden overeengekomen dat verrekening van kosten zal plaatsvinden, bijvoorbeeld met kosten van de door Teunissen Letselschade verrichtte werkzaamheden.

6. Depotstorting:

6.1. Teunissen Letselschade kan, indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.   

7. Beroepsaansprakelijkheid:

7.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Teunissen Letselschade leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat voor die desbetreffende opdracht onder de  toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Teunissen Letselschade wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de aansprakelijkheidsverzekering voor die desbetreffende opdracht voor rekening van Teunissen Letselschade komt.
7.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Teunissen Letselschade beperkt tot het bedrag van het voor de desbetreffende opdracht, in het kalenderjaar dat de schade zich heeft voorgedaan, in rekening gebrachte honorarium.
7.3. Teunissen Letselschade is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder externe deskundigen (zie onder 4.4)  en is gerechtigd namens de opdrachtgever om aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
7.4. Medewerkers van Teunissen Letselschade zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht.
7.5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitende ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de opdracht geen rechten ontlenen.
7.6. Alle vorderingen tot schadevergoeding jegens Teunissen Letselschade vervallen indien deze niet binnen 1 jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraken schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Teunissen Letselschade.

8. Archivering

8.1. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. De dossiers worden vervolgens gedurende ten minste tien jaren bewaard.                                                              

9. Toepasselijk recht en geschillen:

9.1. Op de rechtsverhouding tussen Teunissen Letselschade en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, zelfs wanneer volgens het internationaal privaatrecht het recht van een ander land van toepassing is.
9.2. Alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen Teunissen Letselschade en haar opdrachtgevers zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te arrondissement Roermond, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Teunissen Letselschade het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10. Slot:

10.1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Voorwaarden Teunissen Letselschade 2016.
10.2. Deze voorwaarden worden op eerste aanvraag toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Roermond op 1 juni 2016.
10.3. De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is tevens te raadplegen via de website www.teunissenletselschade.nl.

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?